نگهدارنده چسبی چند منظوره هایا سیفتی

کودکان هنگامی که راه رفتن را یاد می گیرند.کنجکاوی آنها باعث می شود تا به تمام وسایل آشپزخانه یا اتاق سرک بکشند و وسایل آن را به بیرون بیندازند.واین مسئله هم می تواند برای خود کودک خطر داشته باشد و … Read More