نگهدارنده چسبی چند منظوره هایا سیفتی

کودکان هنگامی که راه رفتن را یاد می گیرند.کنجکاوی آنها باعث می شود تا به تمام وسایل آشپزخانه یا اتاق سرک بکشند و وسایل آن را به بیرون بیندازند.واین مسئله هم می تواند برای خود کودک خطر داشته باشد و … Read More

ایمنی کودک بیرون از منزل

خارج از منزل خطرات بیشتری برای والدین و کودک ممکن است بوجود آید.والدین استرس های متفاوتی دارند و از طرفی گرما یا ترافیک و غیره … آرامش کودک و والدین ر تحت تاثیر خواهد گذاشت. لذا با تهیه یک سری … Read More