علامت های روی بسته بندی هر علامت معنای مخصوص خود را دارد که برای آشنایی بیشتر به آن خواهیم پرداخت به فرض مثال کالاهایی که مخصوص سن خاصی هستن یا در خودرو فقط قابل استفده هستنو یا تعداد محصول در … Read More

ایمنی کودک بیرون از منزل

خارج از منزل خطرات بیشتری برای والدین و کودک ممکن است بوجود آید.والدین استرس های متفاوتی دارند و از طرفی گرما یا ترافیک و غیره … آرامش کودک و والدین ر تحت تاثیر خواهد گذاشت. لذا با تهیه یک سری … Read More