Home » آموزش هایا سیفتی » ایمنی کودک بیرون از منزل

ایمنی کودک بیرون از منزل

خارج از منزل خطرات بیشتری برای والدین و کودک ممکن است بوجود آید.والدین استرس های متفاوتی دارند و از طرفی گرما یا ترافیک و غیره … آرامش کودک و والدین ر تحت تاثیر خواهد گذاشت.

لذا با تهیه یک سری از لواز این امکان وجود دارد تا استرس را به حداقل رساند.

به عنوان مثال آیینه خودرو کودک به شما کمک می کند هنگام رانندگی از آیینه خودرو نوزاد یا کودک خود را ببینید و با استرس کم مشغول رانندگی خود باشید.

همچنین این آیینه طوری طراحی شده که صفحه بزرگی دارد و این صفحه پوشش دید کاملی به والدین می دهد.

یا به طور مثال گیره خرید کالسکه هایا سیفتی به شما در هنگام خرید بسیار کمک می کند.بدین نحوه که با نصب به کالسکه شما دستی باز دارید و می توانید کالسکه را کنترل نمائید و از طرفی استرس از شما گرفته می شود